در راستای اجرای ماده ۲۱ دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذائی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذائی-رژیمی مبنی بر به کار گیری فرد واجد شرایط به عنوان مسئول فنی توسط شرکت های وارد کننده اقلام مشمول قانون و به منظور نحوه بررسی، صدور و تمدید پروانه مسئول فنی برای افراد واجد شرایط جهت نظارت بر واردات فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی مطابق شرح وظایف تعیین شده این دستورالعمل تدوین شده است.

مسئول فنی فردی است واجد شرایط که توسط مدیر عامل شرکت، به طور کتبی به اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی معرفی می گردد که به صورت تمام وقت در انجام امور واگذار شده به وی مطابق شرح وظایف مسئول فنی انجام وظیفه نماید. و پس از تأیید کمیته فنی و قانونی، پروانه مسئول فنی برای وی صادر خواهد شد و باید دارای شرایط زیر باشد:

دانلود دستور العمل اجرایی شرایط، ضوابط و نحوه صدور و تمدید پروانه مسئولین فنی شرکتهای واردکننده محصولات فرآَیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی

دانلود فرم صدورپروانه مسئول فنی شرکت های واردکننده محصولات فرایند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی