به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، طبق این اطلاعیه، سازمان حفظ نباتات کشور با انتشار فهرست پنج برگی کالاهای گیاهی که مستلزم اخذ مجوز ذکر شده هستند، اعلام کرد: سایر کالاهای گیاهی مشمول مادۀ ۱۱ قانون حفظ نباتات بوده و ترخیص آنها منوط به رعایت شرایط قرنطینه اعلامی از سوی سازمان مذکور و بازدید و بررسی کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده است.

دانلود فهرست کالاهای گیاهی مستلزم اخذ مجوز سازمان حفظ نباتات