پیرو بخشنامه های صادره منتهی به بخشنامه های شماره ٣٩٧۴٣۴/۴٨ مورخ ۱۴۰۰/٣/۲۶و شمارۀ ٢٩٣۴٨۵/٧٣/۴٠ مورخ ۱۳۹۸/٣/۰۵ و در اجرای جزء (٢ (بند(ت) ماده(٣٨) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوب (١٣٩۴) و جزء (٢) بند(ب) مصوبات چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار وزارت اموراقتصادی و دارایی؛ موضوع نامه شمارۀ ٣٠۶٢٢/٨٠ مورخ ۱۴۰۰/٣/۰۱ (تصویر پیوست) در راستای تسهیل تشریفات ترخیص کالاهای مربوط به تولید، «درصورت دارا بودن ثبت سفارش معتبر و کد ساتا از بانک» با نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه‌ی «حقوق ورودی»؛ با رعایت موارد ذیل اقدام لازم معمول گردد:

١- گمرکات اجرایی موظفند براساس پروانه بهره برداری ویا جواز تأسیس معتبر، تولیدی بودن متقاضی را احراز و ومطابق این دستور العمل مجاز خواهند بود بارعایت سایر مقررات نسبت به ترخیص قسمتی از کالای اظهاری بنام واحد تولیدی (مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، ماشین آلات ، تجهیزات و لوازم یدکی) و نگهداری بخشی از کالای وارده؛ اقدام نمایند.

٢ – شرکت ها و موسسات دانش بنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز مشمول استفاده از تسهیلات ترخیص نسیه موضوع این بخشنامه می باشند.

٣- حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات برای واحدهای تولیدی وهمچنین شرکت های بازرگانی دارای قرارداد با واحدهای تولیدی معتبر، به مدت هشت ماه و برای شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و فعالان مجاز اقتصادی تولیدی به مدت یکسال تعیین می گردد.

۴ -اعطاء تسهیلات ترخیص نسیه، صرفاً شامل کالاهای به کار رفته در خط تولید و یا در محصول تولیدشده، خواهد بود.

تبصره :چنانچه ردیف تعرفۀ کالا جزو فهرست مجاز ترخیص درصدی موضوع جداول ضمیمه بخشنامه شماره ٩٧٨۵۵۴/٩٩ مورخ ۱۳۹۹/٨/۱۸باشد، نیازی به ارائه کدرهگیری بانک، جهت استفاده از تسهیلات ترخیص نسیه؛ نمی باشد.

۵-چنانچه محموله های وارده طی چند بارنامه از نظر ترکیب اقلام، خصوصاً ارزش مشابه باشند، در صورت تقاضای ذینفع، گمرک اجرایی مجاز خواهد بود کل کالای یک یا چند اظهارنامه وارداتی را به عنوان وثیقه حقوق ورودی- در صورت تکافوی حقوق ورودی و سایر وجوه متعلقه – کالاهای ترخیص شده در گمرک نگهداری و اجازه ترخیص کالای یک یا چند اظهارنامه (به صورت کامل) با استفاده از تسهیلات ترخیص نسیه را صادر نماید.

متن بخشنامه