شناسه خدمت،شناسنامه فرآیند و فرایند انجام کار (ترخیص کالا و امور گمرکی)

 

ردیف

عنوان

نوع فایل

حجم فایل

تاریخ

دربافت فایل

۱

شناسه خدمت

شناسه خدمت

pdf

۳۵۷٫۴۶ کیلوبایت

۲

شناسنامه فرآیند

شناسنامه فرآیند

xls

۲۰۷ کیلوبایت

۳

واردات قطعی مسیر زرد کارشناسی مجازی

واردات قطعی مسیر زرد کارشناسی مجازی

pdf

۱۴۲٫۱۴ کیلوبایت

۴

واردات قطعی مسیر سبز کارشناسی مجازی

واردات قطعی مسیر سبز کارشناسی مجازی

pdf

۱۳۷٫۴ کیلوبایت

۵

واردات قطعی مسیر قرمزکارشناسی مجازی

واردات قطعی مسیر قرمزکارشناسی مجازی

pdf

۱۳۵٫۲ کیلوبایت

ردیف

عنوان

نوع فایل

حجم فایل

تاریخ

دربافت فایل

۱

شناسه خدمت

شناسه خدمت

pdf

۳۵۹٫۲۸ کیلوبایت

۲

فرآیند انجام کار

فرآیند انجام کار

pdf

۲۹۳٫۳۶ کیلوبایت

۳

شناسنامه فرآیند

شناسنامه فرآیند

xls

۱۹۳٫۵ کیلوبایت

ردیف

عنوان

نوع فایل

حجم فایل

تاریخ

دربافت فایل

۱

رویه ترانزیت 1400

رویه ترانزیت ۱۴۰۰

pdf

۶۵۰٫۶ کیلوبایت

۲

مراحل صدور مجوز فعالیت گمرکی شرکت های حمل و نقل بین المللی

مراحل صدور مجوز فعالیت گمرکی شرکت های حمل و نقل بین المللی

pdf

۲۱۷٫۱۶ کیلوبایت

۳

فرم ثبت مشخصات شرکت ها

فرم ثبت مشخصات شرکت ها

pdf

۱۷۴٫۶۶ کیلوبایت

۴

شناسه خدمت ترانزیت

شناسه خدمت ترانزیت

pdf

۳۵۶٫۹۸ کیلوبایت

۵

شناسنامه فرآیندترانزیت

شناسنامه فرآیندترانزیت

xls

۱۵۱٫۵ کیلوبایت

۶

نمودار فرایند-- ترانزیت مقصد

نمودار فرایند– ترانزیت مقصد

pdf

۳۶۷٫۸۹ کیلوبایت

۷

نمودار فرآیند ترانزیت خارجی- گمرک خروجی

نمودار فرآیند ترانزیت خارجی- گمرک خروجی

pdf

۳۴۸٫۲۷ کیلوبایت

۸

نمودار فرایند-- ترانزیت مبدا

نمودار فرایند– ترانزیت مبدا

pdf

۲۱۹٫۱۲ کیلوبایت

ردیف

عنوان

نوع فایل

حجم فایل

تاریخ

دربافت فایل

۱

شناسه خدمت

شناسه خدمت

pdf

۲۹۳٫۹ کیلوبایت

۲

شناسنامه فرآیند

شناسنامه فرآیند

xls

۱۵۲ کیلوبایت

۳

نمودار فرایند- ورود بسته پستی

نمودار فرایند- ورود بسته پستی

pdf

۳۶۵٫۳۵ کیلوبایت

۴

نمودار فرایند- صدور بسته پستی

نمودار فرایند- صدور بسته پستی

pdf

۲۸۴٫۷۷ کیلوبایت

ردیف

عنوان

نوع فایل

حجم فایل

تاریخ

دربافت فایل

۱

شناسه خدمت

شناسه خدمت

pdf

۲۰۴٫۴۷ کیلوبایت

۲

فرآیند انجام کار

فرآیند انجام کار

pdf

۲۷۷٫۵۳ کیلوبایت

۳

شناسنامه فرآیند

شناسنامه فرآیند

xls

۳۶٫۵ کیلوبایت

ردیف

عنوان

نوع فایل

حجم فایل

تاریخ

دربافت فایل

۱

شناسه خدمت

شناسه خدمت

xls

۵۳٫۵ کیلوبایت

۲

فرآیند انجام کار

فرآیند انجام کار

pdf

۱۳۲٫۷ کیلوبایت

۳

شناسنامه فرآیند

شناسنامه فرآیند

xls

۱۵۰ کیلوبایت

ردیف

عنوان

نوع فایل

حجم فایل

تاریخ

دربافت فایل

۱

شناسه خدمت

شناسه خدمت

xls

۵۴٫۵ کیلوبایت

۲

شناسنامه فرآیند

شناسنامه فرآیند

xls

۱۵۹ کیلوبایت

۳

فرآیند انجام کار

فرآیند انجام کار

pdf

۲۱۳٫۲۲ کیلوبایت

ردیف

عنوان

نوع فایل

حجم فایل

تاریخ

دربافت فایل

۱

شناسه خدمت

شناسه خدمت

xls

۵۳٫۵ کیلوبایت

۲

شناسنامه فرآیند

شناسنامه فرآیند

xls

۱۶۹٫۵ کیلوبایت

۳

فرآیند انجام کار

فرآیند انجام کار

pdf

۱۲۰٫۰۵ کیلوبایت

ردیف

عنوان

نوع فایل

حجم فایل

تاریخ

دربافت فایل

۱

شناسه خدمت

شناسه خدمت

xls

۵۴٫۵ کیلوبایت

۲

شناسنامه فرآیند

شناسنامه فرآیند

xls

۱۷۳٫۵ کیلوبایت

۳

فرآیند انجام کار

فرآیند انجام کار

pdf

۱۹۲٫۲۹ کیلوبایت

ردیف

عنوان

نوع فایل

حجم فایل

تاریخ

دربافت فایل

۱

شناسه خدمت

شناسه خدمت

xls

۵۴ کیلوبایت

۲

شناسنامه فرآیند

شناسنامه فرآیند

xls

۱۶۹٫۵ کیلوبایت

۳

فرآیند انجام کار

فرآیند انجام کار

pdf

۱۹۲٫۲۹ کیلوبایت