۵-عوارض و هزینه بندری بر کالا ( و کانتینر )

جدول شماره ۱۳

عوارض و هزینه های بندری بر کالا و کانتینر ( اعم از پر و خالی )

کالا به ازا هر تن                                                 کانتینر به ازا هرTEU                                                مبلغ به ریال

کالا

نوع تعرفه

وارداتی . مرجوعی از واردات و کابوتاژی در مقصد

صادراتی و مرجوعی از صادرات

کابوتاژی در مبدا

عوارض بندری بر کالا

کالا

۲۰۰

کانتینر پر

۱۸۰۰

کانتینر خالی

۴۰۰

هزینه تخلیه/ بارگیری

در روی اسکله

کالا

۲۶۰۰

۲۰۰۰

۶۰۰

کانتینر پر

۲۶۰۰۰

۲۰۰۰۰

۶۰۰۰

کانتینر خالی

۶۵۰۰

۱۶۰۰

عوارض بهداشت بندری

کالا

۱۲۰

۱۰

کانتینر پر

۱۲۰۰

۱۰۰

کانتینر خالی

۳۰۰

۳۰

توضیحات جدول شماره ۱۳ :

الف – عوارض و هزینه های بندری بر کالا و کانتینر اعم از پر و خالی برای رویه ترانزیت داخلی همانند واردات محاسبه ، و رویه های ترانزیت خارجی و ترانشیپ از پرداخت عوارض ( بندری بر کالا و بهداشت بندری ) و هزینه های مندرج در این جدول معاف می باشند .

ب-تعرفه کانتینر های خالی که پس از تخلیه کالای ورودی به کشتی بارگیری و از بندر خارج می شوند مطابق ستون مرجوعی از واردات محاسبه و اخذ می گردد .

ج- در اسکله ها و تاسیسات اختصاصی هزینه تخلیه و بارگیری در روی اسکله وصول نمی گردد ولی عوارض بندری و بهداشت بر کالاهای وارداتی و یا صادراتی بر اساس جدول فوق محاسبه و اخذ می شود .

د-کالاهایی که بصورت کمکهای ارسالی به مناطق مصیبت زده ( ناشی از وقایع غیر مترقبه ) از طریق بنادر کشور وارد می شوند از پرداخت کلیه حقوق ، عوارض و هزینه های بندری مغاف می باشد .

۶- بیمه کالا

بیمه کالا جهت کلیه  کالاهایی که فاقد بیمه نامه معتبر باشند و یا اعتبار بیمه نامه در مدت مانگاری در بندر به اتمام رسیده باشد . مطابق فرمول زیر به ازای هر ماه محاسبه و وصول می گردد .

حق بیمه محلی =(۷/۰ تقسیم ۱۰۰۰ ضرب CIF ضرب نرخ ارز)

تبصره ۱: در صورتیکه کالا داری بیمه نامه معتبر باشد ، ضروری است شماره بیمه نامه معتبر در زمان تحویل کالا از طریق اظهارنامه اجمالی یا بیمه نامه یا اسناد معتبر دیگر از سوی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به مرجع تحویل گیرنده اعلام گردد.

تبصره ۲-در صورتیکه کالای تحویلی به انبارهای بندر به موجب بیمه نامه معتبر که تاریخ صدور آن قبل از ورود کالا باشد بیمه شده باشد  تا زمانی که بیمه نامه دارای اعتبار است کالا تحت پوشش آن بوده و برای آن مدت حق بیمه توسط بندر دریافت  نمی گردد .

۷– دیماند کالا  و کانتینر                                                                                                                           

جدول شماره ۱۴ جدول اخذ دیماند از کالا و کانتینر ( اعم از پر و خالی ) در کلیه بنادر

به ازای هر TEU کانتینر خالی

به ازای هر TEUکانتینر پر

به ازای هر تن کالا

شرح

۲۰۰۰

۸۰۰۰

۸۰۰

واردات مرجوعی از واردات کابوتاژ و ترانزیت داخلی

۱۰۰۰

۴۰۰۰

۴۰۰

صادرات مرجوعی از صادرات ، کابوتاژ ، ترانزیت خارجی و ترانشیپ

۸- تعرفه اجاره تجهیزات ویژه

جدول شماره ۱۵

تعرفه اجاره جرثقیل های ۱۴۰ و ۵۵۰ تن بصورت تناژی جهت تخلیه و بارگیری کالاهای غیر کانتینری بصورت موردی و یکنواخت

هزینه تخلیه یا بارگیری در محوطه برای هر تن به ریال

هزینه تخلیه یا بارگیری از/ به کشتی برای هر تن به ریال

تناژ و نوع کالا / تن

ردیف

۶۱۱۳۰۰

۶۱۱۳۰۰

کالاهای ترافیکی و ویژه

۱

۲۴۴۴۰۰

۳۶۶۸۰۰

از ۱۰ الی۳۰

۲

۳۶۶۸۰۰

۴۸۹۰۰۰

بیش از ۳۰ الی ۶۰

۳

۴۸۹۰۰۰

۶۱۱۳۰۰

بیش از ۶۰ الی ۱۰۰

۴

۵۸۶۸۰۰

۷۸۲۳۰۰

بیش از ۱۰۰ الی ۱۴۰

۵

۶۶۰۰۰۰

۱۱۰۰۰۰۰

بیش از ۱۴۰ تن

۶

توضیحات جدول شماره ۱۵ :

تعرفه کالاهای یکنواخت تا ۳۰ تن به میزان ۵۰% نرخ ردیف ۲ جدول فوق می باشد .

تعرفه کالاهای بیش از ۳۰ تن یا ترافیکی ویژه که جهت انجام عملیات ایمننیازبه استفاده از ۲ دستگاه جرثقیل دارند به میزان ۵۰% به نرخ های فوق فوق اضافه می گردد.

توضیحات جدول شماره ۲۱:

معافیت  کالای ترانشیپ ۲۰ روز می باشد .

با گذشت مدت معافیت ، انبارداری بر اساس کل مدت زمان توقف ( از اولین روز تخلیه در انبار تا آخرین روز نگهداری) و بر اساس نرخ ستون مربوطه محاسبه و اخذ می گردد .

۷- تعرفه تخلیه یا بارگیری خودرو از / به داخل کانتینر :

جدول شماره ۲۲

۵۳۵۴۰۰

تخلیه و بارگیری هر دستگاه خودرو از / به کانتینر

۱۲۴۲۶۰۰

مهار یا بازگشایی مهار هر دستگاه خودرو در داخل کانتینر

۸-تعرفه خدمات کانتینر های یخچالی :

برای مانیتورینگ کانتینر های یخچالی علاوه بر هزینه THCو انبارداری مربوطه ، هزینه هایی به شرح زیر وصول می شود .

جدول شماره ۲۳

کانتینر ۲۰ فوت یخچالی در محوطه

۸۶۰۰۰۰ ریال

در هر ۲۴ ساعت

کانتینر ۴۰ فوت یخچالی در محوطه

۱۱۶۲۰۰۰ ریال

در هر ۲۴ ساعت

 

توضیحات جدول شماره ۲۳ :

این خدمات شامل هزینه برق مصرفی ، اتصال و جداسازی از برق ( PLUG&UNPLUG)و کنترل درجه دما نیز می باشد .

ترمینال کانتینر در قبال مشکلات فنی و تعمیراتی کانتینر های یخچالی مسئولیتی ندارد و صرفاً مراتب به خط کشتیرانی یا نماینده آن اطلاع داده می شود .

خدمات اتصال  و جداسازی از برق (PLUG &UNPLUG)کانتینرهای یخچالی بر روی عرشه کشتی بنا به درخواست و نیاز به ازا هر کانتینر ۳۷ دلار است .

هزینه جابجایی کانتینر های یخچالی استریپ شده به اماکن نگهداری اختصاصی کانتینر ها به عهده استریپ کننده می باشد .

بخش چهارم :تعرفه های متفرقه

تعرفه خاص مناطق ویژه اقتصادی بندری

الف)تعرفه هزینه خدمات عمومی و زیر بنایی منطقه ویژه اقتصادی بندری

مبلغ ۳۸۰۰۰ ریال به ازای هر تن کالاهائیکه به منظور غبور از منطقه ویژه اقتصادی بندری وارد بنادر مشمول میشوند .

تبصره ۱:کالاهای کابوتاژی و کالاهایی که به منظور استفاده در مناطق ویژه اقتصادی بندری وارد بنادر می شوند و همچنین کالاهای تولیدی مستقر در منطقه ، از پرداخت  هزینه  موضوع بند “الف” مغاف می باشند .

تبصره ۲ : کالاهای ذیل از پرداخت ۵۵% هزینه موضوع بند “الف” معاف می باشند .

۱-صادرات (موقت، قطعی، برگشتی ، مجدد و….)

۲-ترانشیپ (مستقیم یا غیر مستقیم ) داخلی و خارجی

۳- ترانزیت خارجی ( به کشور ثالث)

تبصره ۳: برای محاسبه هزینه های فوق ، کسر تن ، تن محسوب می شود .

ب)تعرفه هزینه تسهیلات مواصلاتی و مهندسی منطقه ویژه اقتصادی بندری

مبلغ ۱۴۰٫۰۰۰ ریال به ازای هر تن کالای با منشا خارجی اعم از مواد اولیه ، ماشین آلات ، کالاهای واسطه ای ، کمکی و مصرفی و …. که به منظور استفاده و یا بهره برداری وارد منطقه ویژه اقتصادی بندری میشود .

تبصره ۱- این تعرفه با صلاحدید سازمان مسئول مناطق ویژه اقتصادی بندری مشمول فعالیتهای فنی ، مهندسی و خدماتی و سایر امور مربوطه می گردد .

تبصره ۳- برای محاسبه هزینه های فوق ، کسر تن ، تن محسوب می گردد .

عملیات محوطه کانتینری

انجام عملیات تخلیه و بارگیری یا حمل آن در محوطه مشمول تعرفه های ذیل می باشد .

جدول شماره ۱۹

تعرفه عملیات محوطه های اختصاصی کانتینری

۴۰ فوت

۲۰فوت

شرح

۶۹۰۰۰۰

۴۶۰۰۰۰

از CYبه مارشالینگ یا رد ریلی یا محوطه های اختصاصی و بالعکس

حمل

۳۴۵۰۰۰

۲۳۰۰۰۰

در داخل محوطه ها

۵۱۷۵۰۰

۳۴۵۰۰۰

بین محوطه ها

۳۴۵۰۰۰

۲۳۰۰۰۰

از/به کفی و کشنده

برای هر عمل تخلیه و بارگیری در داخل یا خارج از محوطه

۵۷۵۰۰۰

۴۰۲۵۰۰

از/به واگن(فقط داخل محوطه های ریلی )

توضیحات شماره جدول ۱۹ :

هیچ یک از محوطه های اختصاصی (از جمله محوطه های ریلی ) مجاز به دریافت هزینه های جابه جایی های مضاعف کانتینر در داخل محوطه نمی باشند مگر آنکه این جابه جایی ها بر اساس درخواست صاحبان کالا و یا برای انجام امور کمرکی صورت پذیرد .

۳-استفاده از تجهیزات ویژه :

برای استفاده از وایر ، زنجیر و سایر وسایل مشابه اضافه جهت جابجایی ، تخلیه و بارگیری کانتینر ۵۱ دلار علاوه بر تعرفه مربوط به THCدریافت می شود .

۴-کانتینرهای سنگین وزن :

در مورد تخلیه ، بارگیری و جابجایی کانتینرهای سنگین وزن ، فقط وسایل مجاز و ویژه بندری به کار گرفته خواهند شد  و کلیه هزینه های آن بر اساس کارکرد تجهیزات ویژه برابر با تعرفه های توافقی دریافت می شود .

۵-استریپ کانتینر ها :

۱-۵- عملیات استریپ کامل کانتینرهای FCLبنا بر درخواست صاحب کالا انجام شده و پرداخت هزینه آن نیز بر عهده وی می باشد . هزینه استریپ کامل کانتینرهای FCL20فوت ۲۵۳۰۰۰۰ ریال و ۴۰ فوت ۳۵۲۰۰۰۰ ریال به ازا هر دستگاه می باشد .

و- تعرفه انبارداری کانتینر

جدول شماره ۱۷

 تعرفه انبارداری کانتینر  وارداتی ، ترانزیت داخلی و مرجوعی از واردات

در مناطق عادی ، آزاد ویژه اقتصادی بنادر جنوبی کشور بازای هر روز

۴۰ فوت

۲۰ فوت

مدت انبارداری

خالی

پر

خالی

پر

معاف

معاف

معاف

معاف

از روز ۱-۵

۶۲۷۰۰

۱۲۵۴۰۰

۳۰۷۰۰

۶۲۷۰۰

از روز ۱-۱۰

۷۸۲۰۰

۱۵۶۵۰۰

۳۹۳۰۰

۷۸۲۰۰

از روز ۱-۲۰

۸۵۸۰۰

۱۷۱۴۰۰

۴۷۴۰۰

۹۳۴۰۰

از روز ۱-۳۰

۹۷۸۰۰

۱۸۵۸۰۰

۶۸۴۰۰

۱۰۷۶۰۰

از روز۱-۶۰

۱۱۷۴۰۰از

۲۱۵۲۰۰

۷۸۱۰۰

۱۳۶۹۰۰

از روز۱-۹۰

۱۳۷۰۰۰

۲۷۳۸۰۰

۹۷۸۰۰

۱۹۵۶۰۰

از روز ۹۱ به بعد

توضیحات جدول شماره۱۷:

در تعرفه انبارداری کانتینرهای بنادر جنوبی حاوی محمولات صادراتی و مرجوعی از صادرات ۲۵% ، ترانزیت خارجی ( به کشور ثالث ) و ترانشیپی به میزان ۵۰۰% جدول فوق تخفیف داده می شود .

۲- تخفیفات تعرفه انبارداری کانتینر در بنادر شمالی نسبت به جدول فوق :                                                      

۱-۲) واردات ، ترانزیت داخلی ، مرجوعی از واردات به میزان ۷۵%

۲-۲)صادرات و مرجوعی از صادرات به میزان ۸۰%               

۲-۳) ترانزیت خارجی ( به کشور ثالث) و ترانشیپی خارجی به میزان ۸۵%

۳– تخفیفات تعرفه انبارداری کانتینر در بندر چابهار نسبت به جدول فوق :

۳-۱-واردات ترانزیت داخلی  و مرجوعی از واردات به میزان ۷۵%

۲-۳- صادرات و مرجوعی از صادرات به میزان ۵/۸۷ %

۳-۳ ترانزیت خارجی ( به کشور ثالث ) و ترانشیپی به میزان ۵/۸۷%

تعرفه انبارداری کانتینر OUT OF GAGE در کلیه بنادر کشور :

۱-۴- واردات، ترانزیت  داخلی و مرجوعی از واردات به میزان ۲ برابر جدول فوق

۲-۴ صادرات و مرجوعی از صادرات به میزان ۱٫۵ برابر جدول فوق

۳-۴ ترانزیت خارجی ( به کشور ثالث ) و ترانشیپی همانند جدول فوق.

و- تعرفه انبارداری کانتینر

جدول شماره ۱۷

 تعرفه انبارداری کانتینر  وارداتی ، ترانزیت داخلی و مرجوعی از واردات

در مناطق عادی ، آزاد ویژه اقتصادی بنادر جنوبی کشور بازای هر روز

۴۰ فوت

۲۰ فوت

مدت انبارداری

خالی

پر

خالی

پر

معاف

معاف

معاف

معاف

از روز ۱-۵

۵۷۰۰۰

۱۱۴۰۰۰

۲۷۹۰۰

۵۷۰۰۰

از روز ۶-۱۰

۷۱۱۰۰

۱۴۲۳۰۰

۳۵۷۰۰

۷۱۱۰۰

از روز ۱۱-۲۰

۷۸۰۰۰

۱۵۵۸۰۰

۴۳۱۰۰

۸۴۹۰۰

از روز۲۱-۳۰

۸۸۹۰۰

۱۶۸۹۰۰

۶۲۲۰۰

۹۷۸۰۰

از رو۳۱-۶۰

۱۰۶۷۰۰

۱۹۵۶۰۰

۷۱۰۰۰

۱۲۴۴۰۰

از روز۶۱-۹۰

۱۲۴۵۰۰

۲۴۸۹۰۰

۸۸۹۰۰

۱۷۷۸۰۰

از روز ۹۱ به بعد

توضیحات جدول شماره۱۷:

در تعرفه انبارداری کانتینرهای بنادر جنوبی حاوی محمولات صادراتی و مرجوعی از صادرات ۲۵% ، ترانزیت خارجی ( به کشور ثالث ) و ترانشیپی به میزان ۵۰% جدول فوق تخفیف داده می شود .

۲- تخفیفات تعرفه انبارداری کانتینر در بنادر شمالی نسبت به جدول فوق :                                                      

۱-۲) واردات ، ترانزیت داخلی ، مرجوعی از واردات به میزان ۷۵%

۲-۲)صادرات و مرجوعی از صادرات به میزان ۸۰%               

۲-۳) ترانزیت خارجی ( به کشور ثالث) و ترانشیپی خارجی به میزان ۸۵%

۳- تخفیفات تعرفه انبارداری کانتینر در بندر چابهار نسبت به جدول فوق :

۳-۱-واردات ترانزیت داخلی  و مرجوعی از واردات به میزان ۳۰%

۲-۳- صادرات و مرجوعی از صادرات به میزان ۴۸ %

۳-۳ ترانزیت خارجی ( به کشور ثالث ) و ترانشیپی به میزان ۶۵%

تعرفه انبارداری کانتینر OUT OF GAGE در کلیه بنادر کشور :

۱-۴- واردات، ترانزیت  داخلی و مرجوعی از واردات به میزان ۲ برابر جدول فوق

۲-۴ صادرات و مرجوعی از صادرات به میزان ۱٫۵ برابر جدول فوق

۳-۴ ترانزیت خارجی ( به کشور ثالث ) و ترانشیپی همانند جدول فوق.

گروه بازرگانی موالی زاده ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور